Pirkimo Taisyklės

Bendrosios nuostatos

1.1. šios taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo “eBeauty.lt”), kurios sudarymą ir susipažinimą su Taisyklėmis Pirkėjas patvirtina registracijos metu pažymėjus varnelę prie teiginio “Susipažinau ir sutinku su taisyklėmis”.

1.2. Šiose Taisyklėse nustatomos šalių teisės bei pareigos, eBeauty.lt prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu-pardavimu “eBeauty.ltt” tinklalapyje susijusios nuostatos.

1.3. eBeauty.lt tinklalapyje turi teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys (pilnamečiai), kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai minėti nepilnamečiai savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.4. Pirkėjui įsigyjant prekes tinklalapyje eBeauty.lt, yra vadovaujamasi Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 258 “Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo” nuostatomis bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

1.5. eBeauty.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ar pildyti Taisykles, todėl prieš kiekvieną pirkimą Pirkėjas privalo iš naujo patvirtinti apie susipažinimą su Taisyklėmis, kaip tai nurodyta Taisyklių 1.1 punkte.

Asmens duomenų apsauga

2.1. eBeauty.lt neperduoda (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus prie pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam sutarties įvykdymui.

Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes eBeauty.lt tinklalapyje nustatyta tvarka, nuosekliai atlikus žemiau nurodytus veiksmus:

3.1.1. pasirinkti norimą įsigyti prekę ar paslaugą iš siūlomų tinkalpyje;

3.1.2. peržiūrėti visą reikiamą informaciją ir sąlygas;

3.1.3. paspaudus “atsiskaitymas”, reikia įvesti el.pašto adresą, kuriuo bus siunčiama visa informacija, susijusi su užsakymu, pirkėjo ir pristatymo informaciją, pasirinkti Jums tinkamą pristatymo būdą, bei susipažinus su šiomis Taisyklėmis, pirkėjas nukreipiamas į atsiskaitymo puslapį, kuriame reikia pasirinkti banką iš kurio sąskaitos bus daromas pavedimas (naudojantis el.bankininkystės sistema). Prekes galima pirkti be registracijos arba užsiregistravus. Tokiu atveju perkant sekantį kartą nebereiks pakartotinai vesti visų duomenų;

3.1.4. patvirtinti mokėjimą, kuris bus sugeneruotas pirkėjo naudojamos el.bankininkystės sistemos.

3.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes iš anksto apmokėdamas už juos banko pavedimu, naudodamasis elektroninės bankininkystės sistema arba prekes pristačius kurjeriu grynaisiais pinigais. Apie gautą apmokėjimą už prekes Pirkėjas informuojamas el. paštu, kurį Pirkėjas nurodo pildydamas prekių įsigijimui reikalingą informaciją tinklalapyje eBeauty.lt

3.3. Užsiregistravęs eBeauty.lt puslapyje, Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai eBeauty.lt skyriuje “Kontaktai” nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

3.4. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. eBeauty.lt neatsako už savo įsipareigojimų neįvykdymą, jei šie įsipareigojimai neįvykdomi dėl to, kad Pirkėjas registracijos formoje arba savo užsakyme pateikė neteisingus duomenis ar jų laiku neatnaujino.

3.5. Pirkėjas turi teisę atsisakyti įsigytų prekių, informuodamas apie tai eBeauty.lt per 14 dienų nuo daikto pristatymo dienos (plačiau apie tai skaityti žemiau esančiose „Grąžinimo” taisyklėse);

3.6. Pirkėjas privalo padengti Pardavėjo patirtas išlaidas, t.y. transportavimo išlaidas į abi puses, kai Pirkėjas atšaukia užsakymą, o siunta jau yra pas kurjerį.

3.7.Pirkejas prekiu kieki ir vizualia kokybe (ar preke nera pazeista fiziskai,nera sugadinta transportavimo metu) turi patikrinti dalyvaujant kurjeriui ir turi teise nepriimti prekes. Pranšusus apie tai Pardavejui-susigrazinti visas islaidas.

eBeauty.lt teisės ir pareigos

4.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti eBeauty.lt darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, eBeauty.lt turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis eBeauty.lt tinklalapiu arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, eBeauty.lt gali laikinai arba iš viso nutraukti tinklalapio veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.3. eBeauty.lt įsipareigoja šiose Taisyklėse ir tinklapyje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis eBeauty.lt tinklapio teikiamomis paslaugomis ir įsigyti prekes.

Atsakomybė

5.1. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo nuostolius, patirtus dėl neįvykusio pirkimo, jei taip yra ne dėl Pardavėjo veikimo ar neveikimo.

5.2. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos, kaip tai nustatyta teisės aktais.

Baigiamosios nuostatos

6.1. Šioms Taisyklėms ir bet kokiems iš jų kylantiems ginčams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

6.2. Šalys susitaria kilusius ginčus ar nesusipratimus spręsti derybų būdu, o nesusitarus per 14 dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.